Kristi Stassinopoulou

28 August 2016: Kedros beach, Donoussa, Greece
donousa live

Kristi Stassinopoulou & Schema NYN, live at Kedros beach, Donoussa, Kyklades

Kristi Stassinopoulou: singing, indian harmonium, bendir
Stathis Kalyviotis: laouto, live looping, electronics
Dinos Zouberis: bass
Solis Barki: percussion